2015. június 30., kedd

Ismerd meg az iszlámot 7. rész

2. szúra, folytatás

„2:97 Mondd [oh, Mohammed (béke legyen vele)]: „Tudja meg az,] aki ellensége Gábrielnek, hogy bizony ő hozta le Allah engedelmével a te szívedbe [a Koránt], amely igazolja azt, ami előtte volt (az Írásokat), útmutatásként és örömhírként a hívőknek.”
2:98 Aki ellensége Allahnak, az angyalainak, a küldötteinek, Gábrielnek, és Mikáelnek, [az tudja meg,] hogy Allah pedig ellensége a hitetleneknek.
2:99 Bizony leküldtünk hozzád nyilvánvaló jeleket, és csupán a vétkesek tagadják meg azokat.
2:100 Vajon valahányszor csak szövetséget kötnek, egy csoport közülük megszegi azt? Sőt, a legtöbbjük nem hisz!
2:101 Amikor azokhoz, akiknek az Írás adatott, eljött Allahtól egy küldött (Mohammed (béke legyen vele)), igazolván azt, ami náluk van (a Tórát), egy részük félretette Allah Írását. [Eldobták] a hátuk mögé, mintha nem tudnák [az igazságot].
2:102 Azt terjesztették, amit a sátánok állítottak Salamon hatalmáról. Ám Salamon nem volt hitetlen, hanem a sátánok voltak a hitetlenek, (mivel) megtanították az embereket a varázslásra és arra, ami a két angyalnak, Hárútnak és Márútnak küldetett le Bábelben. Ők ketten (Hárut és Márút) nem tanítottak (varázslásra) senkit, csak miután azt mondták nekik: „Bizony, mi csupán megpróbáltatás vagyunk [számodra], hát ne válj hitetlenné (a varázslás megtanulásával).” Ám [az emberek mégis] megtanulták kettejüktől azt, amivel elválaszthatnak valakit a párjától. Ám ők (a varázslók) nem tudnak ezzel ártani senkinek sem, csak ha Allah elrendelte. Olyat tanultak [meg ezzel], ami árt nekik, és nem válik hasznukra. Bizony tudták: aki ezzel kereskedik, annak a túlvilágon nem lesz [a jóban] része. Milyen rossz áron adták el lelküket! Ha tudták volna!
2:103 Ha ők hívők és istenfélők lettek volna, akkor bizony jó fizetség [járna nekik] Allahtól. Ha tudták volna!
2:104 Oh, ti, akik hívők lettetek! Ne azt mondjátok (a Prófétának (béke legyen vele)), hogy „ráiná”, hanem mondjátok azt, „undzurná”, – és hallgassatok (rá). A hitetleneknek fájdalmas kínzás jár."
(Elemzés: Egy új Írással kellene igazolni az előző Írást? Ennek semmi értelme. Azután, hogyan lett a kereszténység szerető Istenéből a fentiek szerinti kegyetlen, emberkínzó Allah, akinek ellenségei a „hitetlenek"? Mohamed valamit nagyon félreértett Istennel kapcsolatban.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

Ismerd meg az iszlámot 6. rész

2. szúra, folytatás

„2:87 Bizony Mózesnek adtuk az Írást (a Tórát), és utána küldötteket küldtünk egymást követve. Nyilvánvaló jeleket adtunk Jézusnak, Mária fiának, és megerősítettük őt a Szent Lélekkel. Vajon amikor egy-egy küldött jön el hozzátok olyasmivel amit nem kívántok, mindannyiszor elbizakodtok? Egy részüket hazugsággal vádoljátok, másokat pedig megöltök?
2:88 Azt mondták (a küldöttnek): „Lepel borítja a szívünk!” De nem! A hitetlenségük miatt Allah megátkozta őket, és ezért még kevésbé hisznek.
2:89 Amikor Allahtól eljött hozzájuk az Írás (a Korán), [megtagadták azt]. [Pedig a Korán] azt igazolja, ami már leküldetett nekik (ami a Tórában van). Korábban ők fohászkodtak[50], hogy [a megígért küldött vezesse] győzelemre őket azok fölött akik hitetlenek. Amikor azonban eljött hozzájuk [a Próféta (béke legyen vele)], akit ismertek már [az Írásukból], nem hittek benne. Allah átka legyen a hitetlenekre.
2:90 Milyen rossz áron adták el lelküket azáltal, hogy megtagadták, amit Allah leküldött – irigyelve, hogy Allah a szolgái közül annak juttat kegyeiből, akinek akar. Haragvásra haragvást vontak [magukra]. A hitetleneknek megalázó kínzás jár.
2:91 Amikor az mondatik nekik: „Higgyetek abban, amit Allah leküldött (a Koránban)!” Azt mondják: „Abban hiszünk, ami nekünk küldetett le (a Tórában)”, és nem hisznek abban, ami azután jött. Holott [a Korán] az Igazság, amely igazolja azt, ami náluk van. Kérdezd meg [oh, Mohammed (béke legyen vele)]: „Miért öltétek meg korábban Allah prófétáit, ha [valóban] hívők vagytok?”
2:92 Bizony eljött hozzátok Mózes a nyilvánvaló jelekkel, [de ti] ennek ellenére a borjút imádtátok, és bűnösök lettetek."
(Elemzés: Mohamed vagy szándékosan átírta Jézus történetét, vagy egyszerűen nem ismerte a Bibliát. Az iszlám logikája szerint a választott népet folyton emlékeztetni kellett arra, hogy Isten útján járjon. Nem „Allah" útján, mert Allah nem tulajdonnév, hanem azt jelenti, hogy Isten. Többször is Elohimként szerepel az ószövetségben, ami királyi többes szám, de ettől még Istent jelent. Az Újszövetség szerint Jézus azonban nem azért jött, hogy emlékeztessen, az Keresztelő János dolga volt. Jézus az Ószövetséget beteljesíteni, önkéntes engesztelő véráldozatával minden bűnt örökre megváltani, és az egész emberiségre kiterjedő szövetséget kötni jött, ami után nincs újabb próféta, nincs még újabb szövetség. Mohamed számára ez kellemetlen helyzet, amit nem old meg az emlékeztető forgatókönyv. Mózes zsidó volt, nem fogadtak mindenben szót neki. A próféták zsidók voltak, nekik sem fogadtak szót, legalábbis nem testületileg. Jézus szintén zsidó volt, Dávid törzséből, nem hitt minden zsidó a messiásságában. Ezek után Mohamednek nincs oka azt feltételezni, hogy neki mint idegennek, az egyiptomi Hágár leszármazottának majd hisznek és engedelmeskednek. Ezt sejtve szögezi le gyorsan, hogy „a hitetleneknek megalázó kínzás jár". Az Iszlám Állam harcosai nem félreértelmezik Mohamed tanítását, hanem Mohamed tényleg ezt az erőszakos magatartást tanította és terjesztette, az életével is erre mutatott példát.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

2015. június 29., hétfő

Ismerd meg az iszlámot 5. rész

Az előző részben láttuk, hogy Mohamed önkényesen át szeretné írni a történelmet, de lebukik, mert a történelem makacs dolog, az összefüggéseket nem lehet büntetlenül megbolygatni. Ez a téma „megér egy misét".

Mohamed kinyilatkoztatáskísérletében legalább két alapvető következetlenség mutatható ki. Az első, hogy amennyiben Izmail lenne a kiválasztott, akkor hol az izmaelita Biblia? Sehol, tehát Izmail nem lehet kiválasztott, Mohamed érvénytelenül hivatkozik rá.

A másik ellentmondás, hogy ha Jézus Isten fia, akkor a 600 évvel később élt Mohamed nem lehet próféta, mert Isten egyszülött fia után nem jöhet több próféta. Ha Jézus nem Isten fia, hanem „csak" próféta, Mohamed akkor sem jöhet, mert a judaisták szerint a próféták kora mintegy 700 évvel Jézus előtt lejárt. Azaz Jézus vagy a Messiás volt, aki után nem jön senki, vagy egyszerű zsidó közember volt, akire nem lehet előzményként hivatkozni. Mohamed minden forgatókönyv szerint veszít, logikailag kizárt, hogy judaista keretben Istentől üzenetet kapjon. Ha pedig a judaista kereten kívül kap üzenetet, akkor semmi köze a judaista-messiáskövető hagyományhoz, amelyhez annyira igyekszik tartozni.

Ha nem lett volna tanulatlan, alighanem maga is rájön, hogy az elképzelése lehetetlen, és más keretet választ. Mohamed kizárólag politikai mozgalmat vagy egy vadonatúj izmaelita vallást alapíthatott volna következetes módon. Kétségtelen, hogy Mózesre, Ábrahámra és Jézusra hivatkozni erőt és hitelességet ad, csakhogy a hivatkozás logikája kötelez. Mohamed így két szék között a pad alá esik, a malomjátékból ismert kifejezéssel: ha elfogadja Mózest, Ábrahámot és Jézust, akkor „csiki", ha bármelyiküket nem fogadja el a Biblia szerinti formában, akkor pedig „csuki". Egyik változatban sem lehet érvényes próféta, minden kombinációban veszett ügye van.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az iszlám csakis egy összefüggésekben nem gondolkodó, erőszakos barbár populáció vallásaként tűnhetett fel. A klasszikus alapműveltséget nélkülöző arab népesség megelégedett a legitimáció halvány látszatával, amelynek észérvek hiányában karddal adott nyomatékot. Mohamed kijelentette, hogy a katonailag győztes vezér definíció szerint Isten küldötte. Mivel katonai sikerei kétségtelenül voltak, ezzel a kijelentéssel megalapozta az erőszakos politikai-ideológiai-vallási rendszerét. A judaista Messiással szemben elvárás volt, hogy katonailag sikeres zsidó király legyen, de emellett a nemzeti hős Dávid király törzséből is kellett származnia. Jézus Dávid törzséből származott, de katonailag sikertelen Messiásként lépett fel, követői egyedül a feltámadására tudtak sikerként hivatkozni, és ez nekik elég volt, de a messiásváró judaisták többségének nem. Mohamednek esélye sem volt rá, hogy judaista szempontból Messiás legyen, ám mivel kardja és nagy serege volt, ráadásul az akkoriban pusztító aszály miatt kénytelen volt vízzel ellátott területet foglalni, átírta a bibliai történetet, és az új verzióra hivatkozva megtámadta a másként gondolkodókat.

Ősidőktől érvényes, hogy ki-ki a saját érdekei szerint készít erkölcsi szabályzatot. A judaisták érdeke az volt, hogy Kánaánt elfoglalják, és átvegyék az ott élő népek felett az uralmat. Ennek megfelelően alakult a judaizmus modellje. Jézus követőinek érdeke abban állt, hogy a Messiással kapcsolatos követelményeket földi értelemben nem teljesítő „emberfia" nem földi értelemben győztes legyen, ennek megfelelően alakult a kereszténység modellje. Mohamed követőinek érdeke pedig abban állt, hogy a zsidó-keresztény keretből minden értelemben kilógó „Próféta" mégis belül maradhasson, ennek megfelelően alakult az iszlám modellje. Ebből nem következik, hogy a három ábrahámi vallás közül bármelyiknek, vagy akár mindegyiknek ne lehetne igaza, sőt Igaza. Emberi tudásunkkal ez megállapíthatatlan. Az azonban következik, hogy a judaizmus Jézus nélkül titkos törzsi apartheid kultusz maradt volna; az is következik, hogy Jézus judaista szempontból nem volt dokumentált és elvitathatatlan Messiás; és az is, hogy Mohamed kívülről jött erőszakos trónkövetelő, aki egy dák-óromán stílusú saját mítosszal próbálta felszínesen, legalább a katonái szemében legitimálni magát. A többi történelem.
A teljes sorozat:http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

Ismerd meg az iszlámot 4. rész

2. szúra, folytatás

„2:34 [Említsd meg] amikor azt mondtuk az angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!” És leborultak, kivéve Iblíszt. Ő megtagadta [ezt], megátalkodott és a hitetlenek közé tartozott.
2:35 Azt mondtuk: „Oh, Ádám! Lakjatok pároddal a Kertben! Egyetek belőle bőséggel, amiből és ahol csak akartok, ám ne közeledjetek ehhez a fához, mert akkor az engedetlenek közé fogtok tartozni.”
2:36 Majd botlásra késztette őket a Sátán, ezért [Allah] eltávolította őket onnan, ahol voltak. Azt mondtuk: „Menjetek le [a Földre]! Egyikőtök a másik ellensége. Egy ideig a Földön lesz a lakhelyetek és mindaz, ami az élethez szükséges.”
2:37 Ádám ezután szavakat kapott Urától, melyek által [Allah] kiengesztelődött iránta. Bizony Ő az [újra és újra] Kiengesztelődő, a Felettébb Irgalmas.
2:38 Azt mondtuk: „Menjetek le onnan (a Kertből) mindnyájan. Majd amikor vezérlet jön Tőlem hozzátok, akkor azoknak, akik követik azt, nem kell félniük és nem fognak szomorkodni.
2:39 Akik hitetlenek, és hazugságnak tartják a jeleinket (érveinket) azok majdan a Tűz lakói lesznek, és örökké ott időznek majd.”
2:40 Oh, Izrael fiai! Emlékezzetek arra a kegyemre, amelyben titeket részesítettelek, és teljesítsétek a Velem kötött szövetséget! Én is teljesítem a veletek kötött szövetséget. Csak Tőlem rettegjetek!
2:41 Higgyetek abban, amit lebocsátottam (a Koránt), igazolván azt, ami nálatok van (a Tóra), és ne legyetek az elsők, akik megtagadják azt. Ne pazaroljátok el jeleimet csekély áron! Csak Engem féljetek!"
(Elemzés: Iblísz nem borul le Ádám előtt, tehát hitetlen? Ennek semmi értelme. A „hitetlen" ezek szerint csupán szitokszó Mohamed számára, mindenki „hitetlen", aki neki nem szimpatikus. Izrael fiai onnan tudják, hogy be kellene tartaniuk a régi szövetséget, hogy eljött az idegen Mohamed, és közli velük? Nonszensz. A tényekhez tartozik, hogy Mohamed törzsszövetsége is Ábrahám leszármazottának tartja magát, Izmailra hivatkozva, akit Ábrahám Sára szolgálójával, az egyiptomi Hágárral nemzett. Csakhogy van egy komoly probléma: a Biblia szerint Isten szövetsége nem terjedt ki Izmailra, kizárólag Ábrahám és Sára utódaira vonatkozott. Izsák a szövetség része, Izmail, és ezáltal Mohamed pedig nem. Mohamed az Istennel kötött szövetség és a kiválasztottság szempontjából idegen, kívülálló, illetéktelen. A Biblia Izmailról annyit ír, hogy Isten kijelentése szerint „belőle is nagy nép lesz", de nem kiválasztott. Ezt a judaisták Mohamed tudomására is hozták, mire ő nagyon megsértődött, megharagudott, Isten nevében bosszút esküdött, és végre is hajtotta. Nem igazán vallási vezetőhöz illő magatartás.

Mohamed egy későbbi szúrában átírja Ábrahám történetét, szerinte a pátriárka Izmailt, és nem Izsákot akarta volna feláldozni. Mózes könyvei 4000 évvel az események után íródtak, de folytatólagos szájhagyomány alapján, míg a Korán 5000 évvel Ábrahám után készült, és nem támaszkodik szájhagyományra, kizárólag Mohamed tekintélyére alapul. Ráadásul maga Mohamed is elismeri a Bibliát, aminek csak akkor van értelme, ha a szövetség valóban Izsákkal köttetett. Ha Izmail lett volna a szövetség kedvezményezettje, akkor a héber Biblia lényegében hamisítvány, nem lehet rá hivatkozni, és ez esetben Izmail utódainak kellene rendelkezniük egy izmaelita Bibliával, miközben nekik nincs ilyenjük. Mohamed feloldhatatlan ellentmondásba keveri magát, szépen illusztrálva, hogy bár sok politikai vezető próbál saját, külön bejáratú történelmet alkotni, rövid úton le is bukik mind, mert a múltat nem lehet feltűnés nélkül átírni.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

Ismerd meg az iszlámot 3. rész

2. szúra, folytatás

„2:23 Ha kétségetek van afelől, amit leküldtünk (a Koránt) a Mi szolgánknak (Mohammednek (béke legyen vele)), akkor hozzatok egy szúrát (fejezetet), hozzá hasonlót, és hívjátok a tanúitokat – Allahon kívül – ha igazat mondtok.
2:24 Ám ha nem teszitek – és nem is fogjátok megtenni – akkor óvjátok magatokat a Tűztől, melynek tüzelői az emberek és a kövek! Előkészíttetett már a hitetleneknek.
2:25 Add örömhírül azoknak, akik hisznek, és jámbor tetteket cselekszenek, hogy nekik Kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók folynak. Ahányszor csak terméséből kapnak gondoskodásként, azt mondják: „Ez az, amivel korábban elláttattunk.” Ám csak ahhoz hasonlót kapnak. Tisztává tett feleségeik lesznek, és ők örökké ott időznek majd.
2:26 Allah bizony nem szégyelli, hogy példázatot hozzon akár egy szúnyogról vagy valami annál nagyobbról is. Bizony akik hívők lettek tudják, hogy ez az Uruktól való igazság, akik azonban hitetlenek, azt mondják: „Mit akart Allah ezzel a példázattal?” Sokakat visz tévelygésbe, és sokakat vezérel általa (az Igaz útra). Ám csupán a vétkeseket viszi ezúton tévelygésbe,
2:27 azokat, akik megszegik az Allahhal kötött szövetséget annak megkötése után, és akik megtagadják azt, amire Allah parancsot adott, hogy betartassék, és akik romlást okoznak a földön. Ők bizony a vesztesek."
(Elemzés: Az idézett rész első mondata kaotikus. Isten királyi többesben nyilatkozik Mohamedről, majd egyes szám harmadik személyben saját magáról. Ez már önmagában kizárja, hogy valóban Isten szaváról lenne szó. Egy kinyilatkoztató nem beszél magáról felváltva királyi többesben és egyes szám harmadik személyben. Mohamed a jelek szerint látomásának költőiségével vélte bizonyítani, hogy Isteni kinyilatkoztatást kapott. Felszólítja a konkurens prófétákat, hogy ha ők is Istentől jött üzenetet hoznak, akkor mutassák be annak költői nyelvezetét. Ez súlyos logikai hiba. Ady Endre például gyönyörű istenes verseket szerzett, de ez még nem bizonyítja, hogy Isteni kinyilatkoztatást kapott volna. Szintén logikátlan az Elohim sémi szót Allahként fordítani, hiszen az egyszerűen Isten-t jelent. A muszlimok értelemszerűen nem Allahnak, hanem Istennek vélnek engedelmeskedni. A 2:24 szövege szerint a „hitetlenek" kerülnek a Tűzbe. Kiben nem hisznek a „hitetlenek"? Istenben, vagy inkább magában Mohamedben? Ha az utóbbi, miért kellene Mohamedben hinni? A judaizmusban nem volt feltétel, hogy a választott nép higgyen a prófétában. A kereszténységben nem volt feltétel, hogy a hívő higgyen Péterben vagy Pálban – sőt, ez komoly probléma lett volna. Ha Mohamed egyszerű küldött, miért kellene bárkinek hinnie benne? A 2:27 szerint az Isten parancsait megszegők „vesztesek". Mohamed vajon a közvetítésével érkezett parancsokról beszél? Ez újabb logikátlanság lenne. Mózes összesen tíz parancsot hozott Istenre hivatkozva, és nem fenyegetette pokollal azokat, akik nem hittek neki. Jézus nem hozott olyan parancsot, ami ne létezett volna már addig is, legfeljebb nem vették komolyan. Mohamed több száz oldalt diktált le részben szokásjogon alapuló, részben pedig ötletszerű, ellentmondásos parancsokkal, és földi-égi szenvedéssel fenyegeti a kételkedőket. Aki nincs Mohameddel, az máris Isten ellen lenne? Ez bizony inkább politikusi/hadvezéri, mint lelkiségi megközelítés. )
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

2015. június 28., vasárnap

Ismerd meg az iszlámot 2. rész

2. szúra (A tehén)

„2:2 Ez az Írás, amely felől nincs kétség, útmutatás az istenfélők számára,
2:3 akik hisznek a láthatatlanban, jól végzik az imát, és adakoznak abból, amivel elláttuk őket.
2:4 Akik hisznek abban, ami leküldetett neked [oh, Mohammed (béke legyen vele)], és abban, ami leküldetett előtted, és akik meggyőződéssel hisznek a túlvilágban.
2:5 Ők azok, akiket Uruk vezet, és ők az üdvözülők.
2:6 Bizony, akik hitetlenek, azoknak egyre megy, hogy intetted-e őket vagy sem: nem hisznek.
2:7 Allah lepecsételte szívüket és hallásukat, látásukat hályog lepi. Nekik hatalmas kínzás jár.
2:8 Vannak emberek, akik azt mondják: „Hiszünk Allahban és az Utolsó Napban”, ám ők [valójában] nem hívők.
2:9 Félre akarják vezetni Allahot és azokat, akik hívők lettek, ám csak saját magukat vezetik félre – de ők ezt nem veszik észre.
2:10 Szívükben betegség lakozik, ezért Allah tovább növelte a betegségüket (meghagyta őket tévelygésükben). Fájdalmas kínzás jár [majd] nekik, amiért korábban hazudtak (az evilágon)."

(Elemzés: szép dolog, hogy a Prófétában nincs kétség az általa tollba mondott Írás felől, mások számára azonban nem elég ezt ex cathedra kijelenteni. Honnan tudhatjuk, ki igazán hívő, továbbá kinek milyen fájdalom és kínzás jár? Hacsak nem volt Mohamed Isten fia, akkor sehonnan nem tudhatja, és mi sem. Honnan veszi egy muszlim a bátorságot, hogy Isten nevében bármiféle fájdalmat, kínzást, büntetést osztogasson a földön? Jézus Isten fiának állítja magát, és azt mondja, hogy ismeri az Atya akaratát, de többször is hangsúlyozza, hogy a földi emberek ne avatkozzanak Isten dolgába, ne osszanak Isten nevében semmit, még jutalmat se, büntetést meg kivált ne. Az iszlám szembemegy ezzel a békés, türelmes, szeretetteljes gondolkodásmóddal.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html

2015. június 26., péntek

Ismerd meg az iszlámot 1. rész

Keveset tudunk erről a vallásról, felszínesen azt gondolhatnánk, hogy ugyanolyan szabadidős folklór elfoglaltság, mint három lépés távolságból a többi vallás. A közel-keleti Iszlám Állam építése és a bevándorlásról folyó európai viták idején célszerű megismerkednünk vele.

Világuralomra törő, intoleráns vallásról van szó, amely az egész emberiségre rákényszerítené a maga igazságtalan és erőszakos elképzeléseit? Az iszlám (teljes alávetés) az a farkas, amelynek a hátsó lábát sem engedhetjük be a házunkba, ha nem akarunk magunknak bajt? Vagy ellenkezőleg, az iszlám az Isten felé törekvés megfelelő formája, tiszta lelkiségre és igazságos életre buzdító módszer, egy a hegycsúcsra vezető számos út közül? Kiderül ebből a sorozatból.

A Koránból fogok idézni, és a három ábrahámi vallást összehasonlítva értelmezem az olvasottakat. Mindenkit arra biztatok, hogy ne nekem higgyen, hanem a saját szemének: tanulmányozza önállóan a Koránt.

1. szúra (fejezet)
„Dicsőség és hála Allahnak, a teremtmények Urának – a Könyörületesnek és Irgalmasnak – az Ítélet Napja Uralójának – Téged szolgálunk és Hozzád fordulunk segítségért – Vezess minket az egyenes úton – azoknak útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén. Ámín"

(Elemzés: a kegyes bevezető után figyeljünk fel a fenyegető befejezésre. A judaizmus is könyörög azért, hogy a választott nép ne süllyedjen az üldözendő judaista eretnekek szintjére, de azért már nem, hogy ne keveredjen az alávaló bűnös gójok közé. A kereszténység sem az eretnekség, sem a bűnösség ellen nem könyörög, Jézus tanításának megfelelően nem foglalkozik negatív reklámmal. Az iszlám ehhez képest visszalép, mindjárt az elején azonosul Isten földi haragjával, amely lesújt mindenkire, aki nem... kellően muszlim. Mohamed a jelek szerint nem követte Jézusnak azt az elvét, hogy mindenki a saját lelkét tisztogassa, mielőtt máséban kezd vájkálni. Mohamed eltér attól az elvtől is, hogy Isten esetleges haragja Istenre tartozik, és nem az emberre, akinek semmi köze hozzá, hogy Isten kit szeret, és kit „sújt". Jézus szerint az ember ennek nem véleményezője, nem minősítője, pláne nem eszköze, egyszerűen nem üti bele az orrát az embertársai és Isten közötti ügyekbe. Aki az intolerancia jeleit keresi a Koránban, annak nem kell könyvvégi függelékekben vagy lábjegyzetekben kutatnia, mindjárt a bevezetőben megtalálja az első utalást. A fentebb linkelt Korán-fordítás magyarázata is megerősíti, hogy ami intoleranciának tűnik, az tényleg az, a muszlimok Isten ítéletismerőinek, végrehajtóinak, földi fegyvereinek vélik magukat.)
A teljes sorozat:
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-2-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-3-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-4-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-5-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-6-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/06/ismerd-meg-az-iszlamot-7-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-8-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-9-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-10-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-11-resz.html
http://kozlogika.blogspot.com/2015/07/ismerd-meg-az-iszlamot-12-resz.html